Vanlige spørsmål

Kan jeg bytte leverandør?

Alle kan bytte leverandør så lenge det er til en leverandør som har avtale med din kommune. Ta kontakt med din kommune for å informere om ditt ønske. Arbeidsleder kan da starte prosessen med å avslutte hos nåværende leverandør og opprette kontakt med ny leverandør. Alle dine ansatte kan følge med over til ny leverandør, og de er sikret at de beholder lønnsbetingelser og stillingsprosent. Ny leverandør står fritt til å gi bedre vilkår.

Kan BPA Nord hjelpe meg med å skrive søknad?

Vi kan bistå deg med å skrive søknaden din og veilede deg på hva som kan være nyttig å ta med i dokumentet.

Hvor raskt kan dere starte opp en BPA-ordning når jeg har fått vedtak?

Når du har informert tildelingsenheten om at du velger BPA Nord som leverandør, begynner vi straks med de første prosessene for å bygge opp din ordning.

Har dere erfaring med døgnkontinuerlige BPA-ordninger?

Vi har flere arbeidsledere som har store vedtak som har hatt BPA over mange år.

Jeg behøver en arbeidsleder, hva er mulig?

Dersom du ikke selv kan være arbeidsleder, kan en person i nær relasjon til deg oppnevnes som arbeidsleder hvis vedkommende stiller seg til disposisjon, for eksempel en forelder eller foresatt. Dersom du ikke har noen, må det i samråd med kommunen vurderes hvem som kan ivareta arbeidslederrollen for deg. Sammen sikrer vi at det skapes en god kommunikasjon og samarbeid.

Koster det noe for meg å ha BPA?

Dersom din søknad om BPA blir godkjent, blir du tildelt et visst antall timer etter kommunens vedtak. Tjenesten er i utgangspunktet gratis for deg, med unntak av den del som kommunen kan kreve egenandel for, for eksempel praktisk bistand. Disse tjenestene vil være spesifisert i ditt vedtak og hvilken beregning de legger til grunn for din egenandel. Utover dette har du ingen økonomiske forpliktelser. Det er ingen forskjell på hvem du velger som leverandør, leverandørene og kommunen har inngått avtaler som regulerer tjenesten og kostnad.

Jeg bor i omsorgsbolig, kan jeg søke BPA likevel?

JA. BPA tildeles uavhengig av type boform. I praksis betyr det at personer som bor i samlokaliserte boenheter kan ha rett til tjenestene organisert som BPA dersom øvrige kriterier er oppfylt.

Kan noen i min familie ansettes midlertidig for å være med meg på reise eller behandlingstur?

Personer i nær relasjon kan ikke ansettes som assistent i din BPA-ordning, bortsett fra i de tilfeller kommunen har gjort unntak fra regelen. Det er du som tjenestemottaker eller arbeidsleder som må kontakte din saksbehandler i kommunen for å søke om tillatelse til å ansette person i nær relasjon. Kommunen må da utarbeide skriftlig godkjenning som leveres leverandøren.

Kan jeg ta med meg assistenter på ferie?

Arbeidsleder kan avtale med assistenter å bli med på reise. I forkant må man ha utarbeidet en reiseavtale og vaktplan, samt at arbeidsgiver må godkjenne avtalen. Dette kan rådgiverne i BPA Nord bistå deg med. Utgifter til kost og losji for assistenten kan refunderes av arbeidsgiver via driftskonto dersom dekning og mot gyldig kvittering.

Skal jeg som assistent skrive timeliste?

Du får opplæring i vårt nettbaserte turnussystem. Dette vil gi deg oversikt over din vaktplan og ledige vakter du kan by på. I det samme systemet, via nett eller app, logger du deg inn på din side og kvitterer for de timene du har jobbet.

Hva er driftskonto i BPA Nord?

En driftskonto er opprettet for at du som arbeidsleder skal ha muligheten til å få refundert utgifter for arbeidsmiljøtiltak og utgifter som du får ved å ha assistenter i hverdagen. Vi gjør oppmerksom på at disse midlene ikke er midler arbeidsledere får tildelt og kan bruke fritt, men er midler som er satt av til disposisjon for dere og kan benyttes ut fra visse kriterier. Du vil enkelt ha oversikt over tilgjengelig beløp i vår nettportal, samt oversikt over tidligere refunderte kostnader.

Jeg jobber deltid hos en arbeidsleder, kan jeg være ansatt hos flere samtidig?

JA. Du kan, så lenge vaktplanene passer sammen og sikrer deg lovpålagt hvile og fri, jobbe inntil 100% hos flere arbeidsledere tilknyttet BPA Nord. Husk å informere dine arbeidsledere om at du har arbeidskontrakt hos flere, slik at hensyn til turnus/turnusendring kan tas.

Har dere en ordning som dekker kost og losji for assistenter som er med på reise/ferie?

BPA Nord har avsatte midler for å dekke utgifter som påløper når man må ta med seg assistent på ferie eller reise. Det stilles en del krav for å få refusjon for disse midlene, noe som vi vil gjøre deg godt kjent med, slik at du enkelt kan følge de rutiner som BPA Nord har.

Dersom jeg har vedtak om bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenesteloven, kan jeg likevel få BPA?

Ja. Det  er spesifisert at du kan ha rett til BPA selv om du har vedtak om bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Målet bør da være å forebygge og begrense bruk av tvang og makt.