Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) bidrar til flere aktive, selvstendige liv

Uansett om du er erfaren med BPA eller helt ny, så er BPA Nord her for å bistå deg. Vi har lang erfaring med BPA og har gjennom mange år samarbeidet med mennesker med ulike behov og funksjonsnedsettelser i Nord-Norge.

Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få være helt sjef i sin egen hverdag.

Selvstendighet i hverdagen

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en rettighet for personer med funksjonsnedsettelse og et langvarig og stort behov for praktisk assistanse. Det er en alternativ måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på, herunder personlig assistanse som blant annet praktisk bistand og støttekontakt.

BPA er en fleksibel og brukerstyrt ordning som skal bidra til mer selvstendige og aktive liv. At tjenesten er brukerstyrt betyr at det i utgangspunktet er personen selv som skal være arbeidsleder, og at organiseringen og innholdet i tjenestene skal baseres på personens behov.

Hvorfor skal du velge BPA?

 • Frihet og kontroll: Du bestemmer selv hvem som skal være dine assistenter, hva de skal hjelpe deg med, og når du trenger dem.
 • Større grad av selvstendighet: BPA gir deg mulighet til å delta i aktiviteter og oppgaver som ellers ville være belastende, eller som du ikke ville kunne klare på egenhånd.
 • Økt livskvalitet: BPA kan gi deg muligheten til å leve et fritt og likestilt liv på lik linje med alle mennesker i samfunnet.
 • Avlastning for familien: Assistenter kan ta over en del av omsorgsoppgavene, noe som kan gi familien mer kvalitetstid sammen.

Fakta om brukerstyrt personlig assistanse

 • Retten til brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d og utdypet i BPA-rundskrivet av 18.12.15.
 • BPA-retten gjelder personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Mennesker over 67 år kan også få innvilget en BPA-ordning, særlig de som har hatt BPA før fylte 67.
 • Med stort behov menes minst 32 timer per uke. Personer med et assistansebehov på minst 25 timer per uke har også rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at dette vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.
 • BPA-rundskrivet fremhever at BPA «er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse» for funksjonshemmede. Videre at «Det er innholdet og formålet med bistanden personen har behov for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett til BPA»
 • Tjenesten skal være brukerstyrt. Det vil si at det er personen selv som skal være arbeidsleder, og at organiseringen og innholdet i tjenestene skal baseres på personens egne behov.
 • Retten omfatter støttekontakt og avlastningstiltak for foreldre med funksjonshemmede barn under 18 år som bor hjemme.
 • Rettigheten er begrenset når man trenger flere enn én tjenesteyter eller nattjenester.
 • BPA kan brukes til reiser utenfor kommunen og i utlandet under visse vilkår.
 • Personer som ikke kommer inn under pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, har fortsatt mulighet til å søke BPA via § 3-8 i helse- og omsorgstjenesteloven. Rundskrivet presiserer at momenter som bør vektlegges er om BPA vil gi personen mulighet til studier, arbeidsdeltakelse eller liknende, eller bidra vesentlig til brukernes livskvalitet.

Vær trygg på at du får den hjelpen du trenger med BPA Nord

 • Vi har lang erfaring med BPA-ordningen og med personer og familier som har ulike behov og funksjonsevner.
 • Har du allerede fått et vedtak eller ønsker du å bytte leverandør til oss, eller trenger du annen hjelp – ring eller send oss en e-post i dag.