Våre verdier

Hver dag gir vi en bedre hverdag for mennesker vi møter, og for hverandre. Det kan være et smittende smil, en utstrakt hånd eller bistand til å løse en utfordring for en arbeidsleder eller kollega. Våre engasjerte medarbeidere er kunnskapsrike, løsningsorienterte og fleksible, og setter alltid mennesket først. Vi har sterke kjerneverdier som underbygger vårt ønske om å skape en bedre hverdag:

Kompetanse

Både formell og uformell kompetanse er avgjørende for å skape et sterkt og kompetent arbeidsmiljø. I BPA Nord verdsetter vi kontinuerlig læring og utvikling, og dette gjenspeiles i vår kompetansepakke for internopplæring. Gjennom et variert tilbud, inkludert BPA assistentkurs, oppfølging av arbeidsledere og assistenter gjennom veiledning og personalmøter, samt deltakelse på både interne og eksterne kurs, konferanser og webinarer, sikrer vi at våre ansatte er oppdaterte og rustet til å møte utfordringene i bransjen. Vi legger også vekt på kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av organisasjonen, slik at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer. Gjennom å prioritere kundeforståelse og brukermedvirkning, sikrer vi at våre tjenester og løsninger møter brukernes reelle behov og forventninger. På denne måten legger vi grunnlaget for et dynamisk og kunnskapsrikt arbeidsmiljø som stadig søker å forbedre seg og lære av hverandre.

Anerkjennelse

Med verdien anerkjennelse legger vi vekt på å se andre mennesker som de er. Dette innebærer å lytte aktivt, bekrefte deres følelser og perspektiver, forstå deres standpunkt, og utvise aksept, toleranse og åpenhet. Spesielt i møte med vedtakseiere, er det viktig å praktisere anerkjennende kommunikasjon, fordi vi trenger hverandre for å utvikle oss. Vi anerkjenner at vedtakseier er eksperten på sin egen opplevelse, og vi verdsetter vedtakseieres innsikt og erfaring. Gjennom å gi konstruktive tilbakemeldinger, bidrar vi til å skape vekst både hos den enkelte og i organisasjonen som helhet.

Respekt

Alle mennesker ønsker å bli møtt med respekt, det gjør vi ved å vise samme aktelse for andre. Dette innebærer å lytte oppriktig og ta andre på alvor, uavhengig av bakgrunn eller posisjon. Vi erkjenner og respekterer at alle er forskjellige, og at mangfold beriker oss som organisasjon. Etisk framferd er kjerne i vår holdning og verdier, og vi gir rom for ulike meninger og perspektiver. Vi holder våre avtaler og opptrer med respekt, både i vårt språk og vår fremtoning. Vi aksepterer at feil kan skje, og vi oppmuntrer til å spørre om hjelp når det er nødvendig. Gjennom disse handlingene skaper vi et inkluderende og støttende miljø, hvor hver enkelt kan føle seg verdsatt og respektert.

Tillit

Tillit er ikke noe som kan tas for gitt, men noe som må fortjenes. Vi forstår at tillit er avgjørende både internt og eksternt, og vi arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde den. Å være åpen og transparent er essensielt for å skape tillit, og vi legger vekt på å skape trygghet blant våre ansatte ved å være tydelige og tilgjengelige som arbeidsgiver. Vår kultur tar tak i mistillit, rykter og uenigheter ved å oppmuntre til åpen dialog og konstruktiv kommunikasjon. Vi overholder strenge personvernregler og prinsippet om integritet, ved å handle i tråd med våre ord. Vår kompetanse, både faglig og mellommenneskelig, er en kilde til tillit, og vi opprettholder konsistent og forutsigbar opptreden for å bygge tillit over tid. Vi er lojale mot hverandre, støtter hverandre og handler ærlig og sannferdig i alle situasjoner. Gjennom disse prinsippene legger vi grunnlaget for et tillitsfullt og bærekraftig arbeidsmiljø.