Arbeidsgiver

I en BPA-ordning er det ikke alltid like opplagt hvem som er arbeidsgiveren. Det kan være personen selv, en privat virksomhet, eller kommunen. Hvem som har arbeidsgiveransvaret vil ha betydning for både personens og assistentenes rettigheter og plikter.

Kommunen, andre aktører eller personen selv kan være arbeidsgiver

Kommunene står fritt til å kunne ivareta arbeidsgiveransvaret selv, eller inngå avtaler med andre offentlige eller private aktører om å tilby tjenesten BPA. Funksjonen kan også overlates til tjenestemottakeren selv, der det vurderes som hensiktsmessig og forsvarlig. Kommunens valg av organiseringsmåte kan ikke påklages, da det ikke er en del av enkeltvedtaket.

Arbeidsgiver skal påse at lov- og avtaleverk følges

Felles for alle arbeidsgivere er at de har et ansvar for at lov- og avtaleverk følges i alle deler av virksomheten. De har arbeidsgiveransvaret for alle assistenter. De skal påse at assistentene får utbetalt rett lønn, pensjon, feriepenger, kontrakter, opplæring av assistenter, HMS og arbeidsmiljø. Arbeidsgiver er også den eneste som kan avslutte et arbeidsforhold med assistentene. 

Alle leverandører av BPA er forpliktet til å gjennomføre obligatorisk arbeidslederkurs for sine arbeidsledere.