Medarbeidsleder

Dersom du ikke kan ivareta arbeidslederrollen helt eller delvis selv, kan rollen ivaretas av andre. Vurderes løsningen som en god og forsvarlig ordning som sikrer brukerstyring, kan man oppnevne en medarbeidsleder.

Medarbeidslederen har tilsvarende samme oppgaver og ansvar som en arbeidsleder, og må påse at brukerstyringen ivaretas på en god måte.

BPA-ordningen kan ivaretas av noen som kjenner mottaker godt

Brukerstyringen ivaretas av andre personer enn tjenestemottaker, som på vegne av eller i samarbeid med mottakeren drifter den brukerstyrte personlige ordningen. For tjenestemottakere over 18 år kan foreldre, søsken, samboer, partner, barn, venn, nabo eller en annen som kjenner vedkommende godt være medarbeidsleder. For barn under 18 år er det den som har foreldreansvar/verge som påtar seg rollen.

Det kan være økt behov for planlegging

En medarbeidsleder er ikke alltid tilstede når assistansen gis. Dette kan føre til økt behov for assistentmøter, som gir mulighet for utveksle beskjeder, informasjon, planlegging og koordinering. Dersom medarbeidsleder i en periode ikke er tilgjengelig, må man sikre at det er noen som er stedfortreder ved behov.