Arbeidsleder

I en BPA-ordning er det tjenestemottaker som har rollen som arbeidsleder. Dette gir brukeren full kontroll over sin egen ordning, og mulighet til å styre sin egen hverdag på en måte som passer best for dem.

Arbeidslederansvaret kan være krevende

I en BPA-ordning vil den som har lederansvar definere virksomhetens mål, som er tett knyttet til tjenestemottaker og det kommunale vedtaket. Dette ansvaret kan være krevende. Assistenter jobber tett på deg i din hverdag og det stilles krav til arbeidslederen om å skille mellom det profesjonelle og personlige.

Assistentene som ansettes skal ivaretas av arbeidsleder opp mot arbeidstiden innenfor vedtakets rammer, samt innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Arbeidsleder må ha kontroll på at innvilget vedtakstimer overstiges. BPA Nord har digitale verktøy som gjør at arbeidsleder enkelt har kontroll.

Arbeidsgiver skal tilby arbeidslederkurs

Den leverandøren som du har valgt som arbeidsgiver skal sørge for å gi deg nødvendig kunnskap og lederkompetanse, slik at du har de beste forutsetninger for å bli en god leder. Alle arbeidsledere må gjennomføre et obligatorisk arbeidslederkurs som tilbys av din leverandør. 

Arbeidsleder vil ha personalansvar

Du vil ha ansvaret for å rekruttere personell, organisere arbeidshverdagen, lage vaktplan, planlegge ferieavvikling, rekruttere ferievikarer, avholde personalmøter, oppfølging av ansatte i forhold til kurs, opplæring og sykefravær, følge arbeidsgivers rutiner og sørge for reell brukerstyring. 

Det er kun arbeidsgiver som kan si opp en ansatt, du som arbeidsleder har ikke myndighet til å avskjedige ansatte.

Det bør sikres god struktur mellom arbeidsgiver og arbeidsleder

Oppgavefordeling mellom arbeidsleder og arbeidsgiver bør gjøres skriftlig i den grad det er mulig. Dette for å sikre en god og tydelig struktur og avklare forventninger til hverandre. Dette vil gjøre det enklere for assistentene å vite hvem de skal forholde seg til og hvem som har ansvaret for å gjøre de i stand til å ivareta sine oppgaver.

Arbeidsleder skal utarbeide arbeidsbeskrivelse

Arbeidslederen har ansvaret for å utarbeide en oppgave- eller arbeidsbeskrivelse slik at assistenten kan utføre oppgavene slik det er tenkt og ønsket. Denne beskrivelsen vil også gjøre det lettere for arbeidslederen å påse at assistenten får tilstrekkelig og nødvendig opplæring, samt mulighet til å utvikle seg i jobben.

Arbeidsleder bestemmer hvordan oppgavene utføres

Fordeling av oppgaver er viktig, og som daglig leder er du ansvarlig for å gi de ansatte en forutsigbar arbeidshverdag, med et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til avtale med arbeidsgiver. Du som arbeidsleder skal bestemme hvem som skal gi deg assistanse, hva assistenten skal utføre, hvor oppgavene skal utføres og når oppgavene ønskes utført.