Kommunen

Kommunen har det overordnede ansvaret

  • Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger alle kommuner å tilby BPA som en del av sine tjenester.
  • Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver eller hvordan tjenestene er organisert.
  • Dette ansvaret inkluderer å sørge for at gjeldende lovverk følges.

Arbeidsgiveransvar:

  • Kommunen kan velge å være arbeidsgiver for personer med BPA.
  • Alternativt kan kommunen inngå avtale med andre aktører eller personen selv om å være arbeidsgiver.
  • Uansett hvem som er arbeidsgiver, har kommunen ansvar for å følge gjeldende lover og regler.

Skriftlig avtale:

  • Ved avtale med andre aktører eller personen selv, skal det foreligge en skriftlig avtale.
  • Avtalen skal regulere krav til kvalitet , forpliktelser, rapportering, dokumentasjon og andre relevante forhold.

Tilsyn og kontroll:

  • Kommunen skal føre tilsyn med BPA-ordningene for å sikre at de følger lovverket.
  • Tilsynet skal sikre at vedtakseier får den assistansen de har krav på, og at assistentene har de nødvendige rammebetingelsene for å gjøre en god jobb.