Assistent

I en BPA-ordning spiller assistenten en sentral rolle i å gi personen mulighet til å leve et selvstendig og aktivt liv. Assistenten er mer enn bare en hjelper, de er en støttespiller og en veileder som bidrar til at personen kan realisere sine mål og drømmer.

Som assistent i en BPA-ordning har du rettigheter og plikter som andre ansatte i en hvilken som helst virksomhet. Assistenten skal utføre oppgaver i tråd med sin stillingsbeskrivelse, og bidra til at arbeidsleder når de mål de har satt seg i sin BPA-ordning. Assistenten har også ansvar for at oppgavene utføres forsvarlig i henhold til helsepersonelloven. Det er gjort unntak for dokumentasjonsplikten. I det daglige er det arbeidsleder som er daglig leder og tar beslutninger som assistenten må rette seg etter. Det bør etterstrebes at relasjonen mellom assistent og arbeidsleder har en profesjonell tilnærming. 

Assistentkurs

Arbeidsleder og arbeidsgiveren skal sammen sørge for å gi deg tilstrekkelig med opplæring for å utføre de oppgaver du er ansatt for å utføre. Assistentkursets innhold vil være lovverk, etikk, turnus, rolleavklaringer, plikter, HMS, arbeidsoppgaver og utførelse mv. 

Personlig egnethet er viktig i jobben som assistent

Assistent i en BPA-ordning kan forvente ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvem man jobber for. Stillingsutlysningen vil definere arbeidsoppgaver som er tenkt og personlige egenskaper som er ønsket. De oppgaver som ønskes utført er knyttet opp til tjenestemottakers hverdag i og utenfor hjemmet. Jobben som assistent er mer et serviceyrke enn et omsorgsyrke, den stiller høye krav til den som ansettes når det gjelder fleksibilitet og egnethet. Alle som jobber som assistent har taushetsplikt, også overfor hverandre innad i teamet.